חוק טיבי (חוק שירותי תעופה)

להאזנה לכתבה:

הסבר על חוק טיבי (חוק שירותי תעופה) בשפה פשוטה:

חוק טיבי (חוק שירותי תעופה) מתייחס לזכויות נוסעים מול חברות התעופה, אם וכאשר בוטלה טיסה או איחרה באופן משמעותי ובכך גרמה לשיבוש תוכניות הנוסעים.

חוק שירותי תעופה נחקק בחודש אוגוסט 2012 וזכה גם לכינוי "חוק טיבי" בשל יוזם החוק חבר הכנסת אחמד טיבי. על פי חוק זה, קיימים מספר מקרים שבהם חברת התעופה נדרשת לפצות את הנוסעים בפיצוי כספי:

  • ביטול טיסה – אם חברת התעופה ביטלה את הטיסה בסמוך למועד ההמראה.
  • עיכוב טיסה – אם הטיסה התעכבה מעל שמונה שעות.
  • הקדמת טיסה – אם הטיסה הוקדמה בשונה שעות ומעלה ממועד הטיסה המקורי וההודעה על כך נמסרה לנוסע פחות מ-14 ימים לפני הטיסה.
  • שינוי בתנאי הטיסה – כאשר הנוסע מועבר ממחלקה ראשונה לעסקים או מעסקים לתיירים.
  • אובר בוקינג – אם חברת התעופה מכרה יותר כרטיסים לטיסה, מאשר מספר המושבים שיש במטוס. במקרה כזה, הנוסעים (שבדרך כלל הגיעו אחרונים לדלפקים) יגלו שאין להם מקום לטיסה, למרות שהם מחזיקים בפועל בכרטיסי טיסה ובלית ברירה הם יצטרכו לטוס בטיסה הבאה.

בכל אחד מהמקרים הללו, קובע חוק טיבי כי על חברת התעופה לספק אירוח בבית מלון, הסעה, מזון, משקאות, שירותי תקשורת ובנוסף לכך גם פיצוי כספי שנקבע בהתאם למרחק בין נקודת המוצא ליעד.

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012

1. בחוק זה – (הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020 "הוראת השעה" – (פקעה);

"הטבות" – כל אחד מאלה: השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי, פיצוי כספי ושירותי סיוע;

"השבת תמורה" – כמשמעותה בסעיף 3(א)(2);

"חבילת תיור" – צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות, ובהם הזמנה או מכירה של כרטיס טיסה;

"חניית ביניים" – שהות ביעד ביניים לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

"טיסה" – טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

"טיסה שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:

(1) טיסה שלא התקיימה;

(2) טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח);

"יעד סופי" – היעד הנקוב בכרטיס הטיסה בטיסה ישירה, או – בטיסה הכוללת חניית ביניים – היעד האחרון הנקוב בכרטיס הטיסה;

"כרטיס טיסה" – אישור בדבר התחייבות להטיס נוסע שהנפיק מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך, אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור; לעניין זה, "אישור" – לרבות במסר אלקטרוני;

"כרטיס טיסה חלופי" – כמשמעותו בסעיף 3(א)(3);

"מארגן" – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;

"מפעיל טיסה" – מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה;

"נותן שירותי סוכנות נסיעות" – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות;

"פיצוי כספי" – כמשמעותו בסעיף 3(א)(4) או (5), לפי העניין;

"עילה מזכה" – עילה המזכה נוסע בקבלת הטבות כאמור בסעיפים 5 עד 9;

"רשות שדות התעופה" – רשות שדות התעופה שהוקמה לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977;

"שירותי סוכנות נסיעות" – כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;

"שירותי סיוע" – שירותים לנוסע המנויים בסעיף 3(א)(1);

"השר" – שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.

2. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי להטבות, כולן או חלקן, אם התייצב במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) של מפעיל הטיסה בשדה התעופה, ואם לא הוקצה דלפק בידוק כאמור לאותה טיסה – התייצב במועד לפני אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה לפי סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, ואולם נוסע אינו מחויב להתייצב במועד כאמור, אם הטיסה בוטלה; בסעיף קטן זה, "התייצבות במועד" – התייצבות במועד שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות, ובלבד שהנוסע לא יידרש להתייצב יותר משלוש שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע לא יהיה זכאי להטבות –

(1) אם קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי;

(2) אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן.

3. (א) ההטבות לפי חוק זה הן:

(1) שירותי סיוע בלא תשלום, כמפורט להלן:

(א) מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);

(ב) אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);

(ג) שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);

(ד) שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

(2) השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב); מפעיל טיסה או מארגן ישיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב;

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) (תיקון) תש"ף-2020

(2א) (פקעה);

(3) כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה;

(4) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 45 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירותי סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי הענין, פנה אליו בכתב; הפיצוי ישולם במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו;

(5) פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 21 ימים ממועד הטיסה, במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו.

(ב) לעניין השבת תמורה –

(1) נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה, והתקיימה עילה מזכה בקטע מהטיסה – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה גם אם קטע מהטיסה התקיים בפועל ובלבד שהנוסע לא הגיע ליעד הסופי; הגיע הנוסע ליעד הביניים בטיסה כאמור והחליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

(2) נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה הכוללת חניית ביניים, והתקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; התקיימה עילה מזכה בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; לעניין כרטיס טיסה כאמור לטיסה הכוללת חניית ביניים – התקיימה העילה המזכה בטיסה הלוך, והנוסע הגיע ליעד הביניים, ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

(3) הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט בתוספת השלישית, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה;

(4) בכפוף להוראות פסקאות (1) ו-(2), נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, ובלבד שאם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל הצעה זו – יהיה זכאי גם להחזר ההוצאות בשל הסעה לאותו שדה תעופה.

(ג) בסעיף קטן (ב) –

"חניית ביניים" – שהות ביעד ביניים, במשך 24 שעות לכל היותר, לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

"כרטיס טיסה הלוך ושוב" – כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מנקודת מוצא ליעד מסוים וכן לטיסה מאותו יעד בחזרה לנקודת המוצא, ובלבד שהטיסות מופעלות על ידי אותו מפעיל טיסה;

"מפעיל טיסה" – מפעיל הטיסה שהנפיק את כרטיס הטיסה, לרבות מארגן או מי מטעמם.

4. יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות, אף אם אין בינו ובין הנוסע הסכם, כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם את החובות המוטלות לפי חוק זה.

5. (א) מפעיל טיסה או מארגן המסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנה תחילה אל הנוסעים הרשומים בטיסה ויבדוק אם יש ביניהם נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין אותו נוסע למפעיל הטיסה או למארגן; בסעיף קטן זה, "רישום יתר" – רישום מקומות מוזמנים בכלי טיס, שאישר מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם, במספר העולה על קיבולת כלי הטיס.

(ב) נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו ולא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור בסעיף קטן (א), זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע ופיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, וכן לפי בחירת הנוסע – השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי.

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ד), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1) עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק"מ;

(2) עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק"מ ואינו עולה על 4,500 ק"מ;

(3) עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם בשל טעמי ביטחון, בשל מצב בריאותו של הנוסע או בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה, או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), נוסע יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או ממארגן שסירב להטיסו בשל טעמי ביטחון כאמור באותו סעיף קטן, פיצוי כספי לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא הגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה המתוכנן;

(2) הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו;

(3) מסמכי הנסיעה שלו תקינים.

6. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:

(1) שירותי סיוע;

(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;

(3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.

(ב) מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי כאמור בסעיף קטן (א)(2), והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות סעיף קטן (א)(3), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1) עד שעתיים – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000 ק"מ;

(2) עד שלוש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 4,500 ק"מ;

(3) עד ארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500 ק"מ.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הנוסע קיבל ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות הנסיעות הודעה על כך –

(1) 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה;

(2) בין שבעה ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;

(3) פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם הנוסע סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה לפי הודעת הנוסע, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:

(1) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;

(2) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;

(3) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.

(ו) מפעיל טיסה או מארגן המודיע לנוסע על טיסה שבוטלה יציג לפניו חלופות להגעה ליעד הסופי.

(ז) חובת ההוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על טיסה שבוטלה תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן.

(ח) השר, בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאי להגדיל או להפחית את מספר השעות הנקוב בהגדרה "טיסה שבוטלה", ובלבד שלא ישנה את מספר השעות ביותר מארבע שעות לעומת המספר הנקוב כאמור; הפחית השר את מספר השעות, יקבע הוראות התאמה לעניין הטבות בשל טיסה שהמריאה באיחור.

7. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון ומשקאות ושירותי תקשורת.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו; נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה; ואולם המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד.

8. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי להטבות אלה:

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

(1) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ה)(1) ו-(2);

(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

9. (א) החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, לא ידרוש מהנוסע תשלום נוסף בשל העברה כאמור.

(ב) החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, ישלם לנוסע פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה, בסכום שיחושב כשיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע ואם הטיסה כוללת חניית ביניים – בסכום השווה למחיר ששולם בעד כרטיס הטיסה כשהוא מוכפל ביחס שבין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר כאמור ובין מרחק הטיסה הכולל; נרכש כרטיס הטיסה כחלק מחבילת תיור – יחושב מחיר כרטיס הטיסה לעניין סעיף קטן זה לפי הוראות סעיף 3(ב)(3).

10. (א) מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך לא ינפיקו לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, אלא אם כן –

(1) הנוסע קיבל הודעה על מועד הטיסה שאושר ממפעיל הטיסה, מהמארגן או ממי שהסמיכו לכך, שלושה חודשים לפחות לפני אותו מעוד;

(2) רשות שדות התעופה אישרה בדיעבד את מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על נותן שירותי סוכנות נסיעות שאינו מארגן.

11. (א) בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,590 שקלים חדשים, אם מצא כי נעשה ביודעין אחד מאלה:

(1) מפעיל טיסה או מארגן –

(א) לא נתן הטבות לנוסע שסירב להטיסו, בניגוד להוראות סעיף 5;

(ב) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, בניגוד להוראות סעיף 6;

(ג) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, בניגוד להוראות סעיף 7;

(ד) לא נתן הטבות לנוסע שמועד ההמראה של טיסתו הוקדם, בניגוד להוראות סעיף 8;

(ה) לא נתן פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה כאמור בתוספת השנייה, לנוסע שהועבר למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שלו, בניגוד להוראות סעיף 9(ב);

(2) מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך הנפיק לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש, ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, בניגוד להוראות סעיף 10, והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו כרטיס טיסה.

(ב) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה או בתנאיה:

(1) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

(2) עידוד הנוסע למימוש זכויותיו;

(3) היות ההפרה הפרה חוזרת;

(4) חומרת ההפרה ונסיבותיה;

(5) שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של נוסע להטבות בשל אותה הפרה.

12. המרחקים הנקובים בחוק זה יחושבו בהתאם למרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני משטח כדורי.

13.    הסכומים הנקובים בחוק זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד; בסעיף קטן זה –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

          "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

14. (א) (1) מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום שבו הוא מקבל קהל, מודעה המפרטת את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה (בסעיף זה – מידע לנוסע), במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות;

(2) מפעיל טיסה, מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה למכירה יפרסמו מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם, אם קיימים, באופן בולט;

(3) בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, יציב בכל שדה תעופה שהוא מפעיל שילוט המציג מידע לנוסע, במקום הנראה לעין באותיות ברורות וקריאות;

(4) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע לנוסע, ובכלל זה לעניין נוסח המודעות והשילוט כאמור בסעיף קטן זה.

(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות.

(ג) מפעיל טיסה או מארגן המנפיק לנוסע כרטיס טיסה, ימסור לו פרטים בדבר מקום הימצאו בשדה התעופה של מי שמונה לפי הוראות סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק זה ובדבר דרכי ההתקשרות עמו; החובה למסור פרטים כאמור תחול גם על נותן שירותי סוכנות נסיעות שמוכר לנוסע כרטיס טיסה, ובלבד שקיבל את הפרטים ממפעיל טיסה או מהמארג

15. לשם קבלת פיצוי כספי או השבת תמורה, רשאי נוסע לבקש מנותן שירותי סוכנות הנסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסייע לו בקבלת ההטבות האמורות; ביקש הנוסע כאמור, יפנה נותן שירותי סוכנות הנסיעות למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות חוק זה

16. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין

17.    אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הנוסע.

18. הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל, ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור אלא לפי הוראות שקבע השר; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע בין השאר נסיבות שבהן לא יינתן פיצוי כאמור.

19. תקופת ההתיישנות של תביעה בשל הפרת הוראות חוק זה היא ארבע שנים מיום שנוצרה עילה מזכה.

20. נוסע שקיבל הטבה לפי דין זר בשל נסיבות המקימות עילה מזכה, לא יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה מאותו סוג שקיבל כאמור.

21. השר רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה.

22. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה.

(ב) תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור של ועדת הכלכלה של הכנ

23. בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 –

(1) בסעיף 6, במקום "טיסות" יבוא "הפעלות";

(2) בסעיף 8, בכל מקום, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר";

(3) בסעיף 8ג, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) (1) המנהל לא ייתן היתר הפעלה, אלא אם כן התחייב מבקש ההיתר למנות אדם מטעמו לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק פיצוי וסיוע, בכל טיסה שהוא מפעיל, שיהיה נוכח בשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה, ועד תום 30 דקות לאחר המראתה;

(2) החובה למנות אדם לפי הוראות פסקה (1) תחול גם בשדה תעופה מחוץ לישראל, לגבי טיסה לישראל, ובלבד שהונפק לנוסע כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה מישראל ואליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

(3) בסעיף קטן זה –

"חוק פיצוי וסיוע" – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012;

"חניית ביניים" ו"נותן שירותי סוכנות נסיעות" – כהגדרתם בחוק פיצוי וסיוע;

"כרטיס טיסה הלוך ושוב" – כהגדרתו בסעיף 3(ג) לחוק פיצוי וסיוע.".

24. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באב התשע"ב (16 באוגוסט 2012) (להלן – יום התחילה).

(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 18 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום התחילה; לא הובאו תקנות כאמור עד אותו מועד, יחולו הוראות חוק זה לעניין פיצוי כספי גם על נוסע בטיסה פנים-ארצית.

25. בתקופה שמיום התחילה ועד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יקראו את פסקאות (1) עד (3) שבסעיף 6(ב) כך:

(1) בפסקה (1), במקום "עד שעתיים" יקראו "עד ארבע שעות";

(2) בפסקה (2), במקום "עד שלוש שעות" יקראו "עד חמש שעות";

(3) בפסקה (3), במקום "עד ארבע שעות" יקראו "עד שש שעות".

תוספת ראשונה (סעיף 3(א)(4)) פיצוי כספי
מרחק הטיסה (בק"מ) הסכום (בשקלים חדשים)
עד 2,000 1,320
עד 4,500 2,120
מעל 4,500 3,180

תוספת שנייה (סעיף 3(א)(5)) פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

השינוי בתנאי כרטיס הטיסה הטיסה ששילם הנוסע השיעור ממחיר כרטיס
60% העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים
80% העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים
90% העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים
100% העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, בטיסה למרחק העולה על 4,500 ק"מ

תוספת שלישית (סעיף 3(ב)(3)) מחיר כרטיס טיסה שהונפק כחלק מחבילת תיור

 
מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)
 עד 2,000 ק"מעד 4,500 ק"ממעל 4,500 עד ק"מ
סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות       מחיר (בשקלים חדשים)
יסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים
₪790₪1,590₪2,650
טיסה סדירה במחלקת עסקים
₪2,120₪3,700₪6,620
טיסה סדירה במחלקה ראשונה
₪4,230₪7,410₪13,230

מקור הנתונים: אתר נבו.

 

מהו גובה הפיצוי על פי חוק טיבי (חוק שירותי תעופה)?

כאשר המרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 2,000 ק"מ, הפיצוי הוא 1,440 ₪ (לדוגמה: תל אביב – יוון).
כאשר המרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא מעל 2,000 ק"מ ומתחת ל- 4,500 ק"מ, הפיצוי הוא 2,310 ₪ (לדוגמה: תל אביב – ברלין).
כאשר המרחק בין נקודת המוצא לנקודת הועד הוא מעל 4,500 ק"מ, גובה הפיצוי הוא 3,460 ₪ (לדוגמה: תל אביב – תאילנד).

 

פסקי דין של תביעות שמשרדנו ייצג בהם על פי חוק טיבי (חוק שירותי תעופה)

פסק דין נגד יונייטד איירליינס בגין ביטול טיסה וקבלת פיצוי על פי חוק טיבי (יונייטד איירליינס ביטול טיסה)

פסק דין (חלקי) נגד אל על בשאלה האם חוק טיבי חל טיסות שהמריאו וחזרו לנקודת המוצא?

פסק דין (משלים) נגד אל על משלים והחלטת בית המשפט כי התובעים זכאים לפיצוי כספי לפי חוק טיבי.

פסק דין נגד יונייטד איירליינס וקבלת פיצוי לפי חוק טיבי. יצוין, כי יונייטד הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי.

פסק דין נגד נגד סאן דור – במהלך ההליך סאן דור טענה כי התובעים לא זכאים לפיצוי לפי חוק טיבי מפני שביטול הטיסה נעשה מתוך חשש שהיא תצטרך לטוס במהלך יום כיפור. בית המשפט דחה את טענות סאן דור וחייב אותה לשלם פיצוי לנוסעים.

פסק דין נגד אלבה סטאר – במסגרת בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי עלתה השאלה מה המועד הקובע לעניין "מועד ההמראה" הנזכר בחוק טיבי. בית המשפט דחה עמדת חברת התעופה קיבל את עמדתנו וקבע כי "מועד ההמראה" הוא מועד ניתוק גלגלי המטוס ממסלול ההמראה ולא מועד סגירת דלתות המטוס.

פסק דין נגד אדריה איירוויז בגין רישום יתר ופרשנות תכליתית של חוק טיבי.

פסק דין נגד לופטהנזה בגין ביטול טיסה לפי חוק טיבי במהלך מבצע "צוק איתן".

פסק דין נגד אל על – בית המשפט קיבל את תביעת הנוסעים ופסק להם פיצוי לפי חוק טיבי. אל על טענה להגנתה כי ביטול הטיסה נגרם בשל תקלה טכנית (רכיב סודי במערכת ההגנה של המטוס), אך בית המשפט דחה טענה ופסק לנוסעים את הפיצוי הקבוע בחוק טיבי.

 

הכירו את אחמד טיבי – יוזם חוק טיבי (חוק שירותי תעופה)

אחמד טיבי, פוליטיקאי ערבי-ישראלי, הוא היוזם של חוק שירותי תעופה (פיצויים וסיוע עקב ביטול טיסה או שינויים בתנאים), שגם נקרא "חוק טיבי" שנחקק בשנת 2012. אחמד טיבי הוא מנהיג התנועה הערבית לשינוי (תע"ל) וסגן יו"ר הכנסת. הוא למד בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב והחל את הקריירה הפוליטית שלו בתחילת שנות ה-90.

הוא מכהן כחבר כנסת החל משנת 1999. כחבר כנסת הוא סייע בהשגת הסדר ביחסים בין חברות תעופה לנוסעים, כמו גם צמצום הונאות שנוסעים חוו עקב חברות התעופה.

 

אחמד טיבי יוזם חוק טיבי חוק שירותי תעופה
יוזם החוק אחמד טיבי

פיצוי כספי לפי חוק טיבי טיסות תוך 45 ימים!

משרד עו"ד אשר רוטבאום נחשב למנוסה והמקצועי ביותר בייצוג נוסעים מול חברות התעופה, בדגש על ניסיון עשיר בתביעות נגד חברות תעופה זרות שהוגשו מכוחו של חוק טיבי תעופה. לחצו כאן ותוכלו לראות חלק מהתביעות התקדימיות שהוגשו על ידי משרדנו ופורסמו בכלי התקשורת.

משרדנו ייצג אלפי נוסעים בשנים האחרונות והשיג במסגרת הליכים משפטיים שונים כנגד חברות התעופה, פיצוי כספי מצטבר בסך של 9,025,417 ש"ח! .

מעוניינים לבדוק את זכאותכם לפיצוי כספי? לחצו כאן ושלחו לנו הודעת וואטסטפ עם פרטי המקרה (ניתן להקליט הודעת וואטסאפ ואנו נבחן את פרטי המקרה) או מלאו פרטים בטופס המצוי בתחתית העמוד.

צפו בעו"ד אשר רוטבאום מסביר על חוק טיבי (חוק שירותי תעופה) ומשמעותו:

מהי תקופת ההתיישנות על פי חוק טיבי טיסות?

תקופת ההתיישנות על פי חוק טיבי, עומדת על ארבע שנים מיום הטיסה. כלומר, ניתן לדרוש פיצוי רטרואקטיבי על טיסות שבוטלו או התעכבו במהלך ארבע השנים האחרונות.

 

מתי אני זכאי לפיצוי כספי לפי חוק טיבי ביטול טיסה?

אם חברת התעופה ביטלה את הטיסה שלכם ללא התראה מוקדמת הסמוכה למועד הטיסה, או אם חוויתם עיכוב בטיסה מעל לשמונה שעות – אתם זכאים לפיצוי כספי!

 

חוק טיבי ביטול טיסה – מתי אהיה זכאי להשבת התמורה?

ככל שהטיסה עוכבה מעל לשמונה שעות זכותו של הנוסע לוותר על הטיסה וחברת התעופה תצטרך להשיב את מלוא התמורה בגין הכרטיס ששילם.

 

האם ניתן להגיש תביעה נגד חברת תעופה זרה לפי חוק טיבי?

כן. ניתן להגיש תביעה נגד חברת תעופה זרה בתנאי והחברה ממריאה מישראל ואליה.

 

האם קיימת זכאות לפיצוי על פי חוק טיבי על טיסות שבוטלו בזמן תקופת הקורונה?

בתיקון חוק טיבי נוסח מלא מתאריך 14.07.2020, נקבע כי חברות התעופה פטורות מפיצוי נוסעים על טיסות שבוטלו או התעכבו מעל שמונה שעות וזאת בין התאריכים: 01.03.2020 ועד 06.07.2021. פטור זה נובע מהקשיים שפקדו גם את חברות התעופה עצמן במהלך משבר הקורונה ושפגע בענף התעופה בכללותו באופן קשה ביותר.

 

באלו מקרים חברת התעופה פטורה מלפצות לפי חוק טיבי איחור בטיסה?

כאשר הטיסה בוטלה בשל "נסיבות מיוחדות" שלא היו בשליטה של חברת התעופה (לדוגמה: אירוע טרור שבעקבותיו נסגר המרחב האווירי, פגעי מזג אוויר, שביתה וכד'), חברת התעופה תהיה פטורה מלפצות גם אם הטיסה בוטלה.

 

חוק טיבי עיכוב טיסה – האם תקלה טכנית שהתגלתה במטוס פוטרת את חברת התעופה?

שימו לב – זוהי הטענה הנפוצה והמטעה של חברות התעופה, במטרה להתחמק מלפצות אתכם כחוק. אם חברת התעופה סירבה לפצות אתכם בטענה שהטיסה בוטלה כתוצאה מתקלה טכנית, שלחו לנו את תשובת חברת התעופה לווטסאפ ואנו נעריך את סיכויי התביעה.

 

חוק שירותי התעופה – האם צריך להוכיח נזק שנגרם כתוצאה מביטול הטיסה?

לא. כל הייחודיות והחדשנות בחוק טיבי, היא שאין צורך להוכיח גרימת נזק בפועל ולכן די בגרימת עיכוב בטיסה מעל שמונה שעות או ביטול הטיסה כדי להצמיח את הזכאות לפיצוי.

 

נגרמו לי בטיסה גם נזקים ישירים. האם קיימת זכאות לפיצוי נוסף?

כן. אם נגרמו לכם נזקים נוספים מביטול הטיסה (כמו למשל הפסד של יום בבית המלון, מונית שנאלצתם לשלם כדי לשוב מנמל התעופה לביתכם, מזון שנאלצתם לרכוש וכיוצ"ב), ניתן לדרוש בהחזרים נוספים על הפיצוי הקבוע בחוק טיבי.

 

תוך כמה זמן חברת התעופה צריכה לשלם לי את הפיצוי?

תוך 45 ימים מהרגע שפנית אל חברת התעופה בכתב. חשוב לציין, כי סוכן הנסיעות מחויב לסייע לך.

 

מהם שירותי הסיוע שחברת התעופה צריכה לספק לנוסע על פי חוק טיבי?

מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה המעוכבת או המבוטלת, אירוח בבית מלון (אם נדרשת שהייה של לילה) והסעה בין נמל התעופה לבית המלון וחזרה. כל עוד חברת התעופה לא תעשה זאת, בית המשפט יכול לפסוק לנוסעים פיצוי נוסף שיכול להגיע עד 11,540 ש"ח.

 

חברת התעופה ביטלה את הטיסה שלי בגלל רישום יותר (OVER BOOKING). מה לעשות?

"אובר בוקינג" הוא מצב שבו חברת התעופה שריינה לטיסה יותר נוסעים ממספר המושבים המצוי במטוס. במקרה שבו חברת התעופה תסרב להטיס נוסע בשל מצב שכזה, קיימת זכאות לפיצוי כספי בהתאם לנוסחת המרחק אותה ציינו לעיל.

 

האם קיימת זכאות לפיצוי כספי בשל עיכוב בטיסת קונקשיין?

אם הטיסה המריאה באיחור וכתוצאה מכך פספסת את טיסת ההמשך שהתקיימה על ידי אותה חברת תעופה – קיימת זכאות לפיצוי וזאת בתנאי שהעיכוב המצטבר בהגעה ליעד הסופי היה של מעל לשמונה שעות.

 

מה קובעת התקנה האירופאית (EC 261/04) במקרה של עיכוב בטיסה?

על פי התקנה האירופאית (שהיוותה את ההשראה לחקיקתו של חוק טיבי), קיימת זכאות לפיצוי כספי כבר לאחר עיכוב של שלוש שעות. זאת להבדיל מחוק טיבי בו הפיצוי מתקיים רק בעיכוב של שמונה שעות ומעלה.

בישראל לא ניתן להגיש תביעות על בסיס התקנה האירופאית שכן הניסיון מלמד שבתי המשפט דוחים את התביעות המתבססות על כך. יחד עם זאת, תמיד מומלץ לפנות לשירות הלקוחות של חברת התעופה ולדרוש פיצוי על פי התקנה האירופאית.

 

האם ניתן לתבוע בבית המשפט בישראל פיצוי על פי התקנה האירופאית (EC 261/04)?

לא. תביעות שהוגשו בבית המשפט בישראל מכוח התקנה האירופאית נדחו. יחד עם זאת, תמיד יהיה נכון לפנות לשירות לקוחות ולדרוש את הפיצוי בהתאם לתקנה האירופאית.

 

מה ניתן לעשות אם חברת התעופה מסרבת לפצות אותי על פי חוק טיבי?

במידה ודרשתם את הפיצוי וחברת התעופה התעלמה מפנייתכם לאחר 45 ימים, או שהיא סירבה לפצות בטענות שונות כגון: התגלתה תקלה טכנית חריגה, הטייסים עברו את מכסת השעות וכד', סביר להניח שתצטרכו להגיש תביעה לבית המשפט.

 

הטיסה התעכבה או בוטלה? עו"ד אשר רוטבאום לרשותכם

אם חוויתם מקרה של עיכוב או ביטול טיסה, שינוי בתנאי הטיסה או כל סיטואציה שגרמה לשיבוש הטיסה המיועדת, פנו אל עורך דין דיני תעופה אשר רוטבאום ובדקו עוד היום את זכאותכם לפיצוי. להערכת התביעה על סמך המקרה שלכם, מלאו את הטופס שבתחתית העמוד ואנו נדאג לבדיקת הזכאות ללא כל תמורה.

חוק טיבי טיסות

חישוב מרחק טיסה בחינם
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
אהבתם? שתפו!
בדקו זכאותכם לפיצוי כספי
מה תאריך הטיסה?
מידע נוסף סביב הנושא
יונייטד איירליינס ישראל

יונייטד איירליינס – חברת התעופה האמריקנית ומהגדולות בעולם, מפעילה למעלה מ350 קווים בכל העולם כולל בתוך ארה"ב עצמה. החברה מציעה טיסות לישראל מערים שונות בארצות

קרא עוד »
איבריה שירות לקוחות

איבריה איירליינס היא אחת מחברות התעופה הגדולות בספרד והיא מפעילה טיסות ליעדים בכל העולם, כולל ישראל. חברת התעופה מחויבת למתן שירות לקוחות מעולה לכל נוסעיה,

קרא עוד »
לופטהנזה שירות לקוחות

לופטהנזה היא חברת התעופה הלאומית של גרמניה, הנמנית בין חברות התעופה הגדולות בעולם. יש לה מספר חברות בת (סוויס אייר, אוסטריאן ועוד), צי מטוסים גדול

קרא עוד »