Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

פיצוי על עיכוב בטיסה – מה קובע חוק שירותי תעופה?

פיצוי על עיכוב בטיסה

הגעתם לשדה התעופה והודיעו לכם שהטיסה מתעכבת במספר שעות? ככל הנראה מגיע לכם פיצוי כספי וחשוב לדעת שניתן לתבוע את חברות התעופה.

בתחתית העמוד תוכלו למצוא טופס, מלאו אותו ונבחן את זכאותכם לפיצוי.

מהו גובה הפיצוי על עיכוב בטיסה?

סעיף 7 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 מסדיר את עניין זה וקובע כי במידה והטיסה המריאה באיחור של שעתיים עד חמש שעות זכאי הנוסע לקבל מחברת התעופה או ממארגן חבילת התיור, מזון ומשקאות וכן שיחות טלפון (אך לא פיצוי כספי).

במידה והטיסה המריאה לאחר 5-8 שעות מהמועד המקורי, קובע החוק כי הנוסע לא יהיה חייב לעלות לטיסה וכן הוא זכאי לקבל את מחיר הכרטיס או כרטיס טיסה חלופי לבחירתו. נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה למחרת, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה (אך גם במקרה זה הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי).

עיכוב בטיסה העולה על שמונה שעות – הנוסע זכאי לפיצוי כספי!

רק במקרה והטיסה התעכבה למעלה מ – 8 שעות הטיסה תיחשב ל"טיסה שבוטלה" ויחולו עליה כללי ביטול טיסה לרבות קבלת פיצוי כספי בהתאם לנוסחה הבאה:

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא:     

עד 2,000 ק"מ (לדוגמא טיסה מת"א לרודוס) סכום הפיצוי יעמוד על 1,290 ₪ לכל נוסע;

מעל 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ (לדוגמא טיסה מלונדון לת"א)  סכום הפיצוי יעמוד על 2,080 ₪ לכל נוסע;

מעל 4,500 ק"מ (לדוגמא טיסה מת"א לניו יורק)  סכום הפיצוי יעמוד על 3,120 ₪ לכל נוסע;

סעיף 6(ה)(1) לחוק קובע כי במידה וחברת התעופה תצליח להוכיח כי הטיסה בוטלה בשל "נסיבות מיוחדות" שלא היו בשליטתה, וגם אם הייתה עושה כל אשר ביכולתה – לא הייתה יכולה למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות – היא תהיה פטורה מלפצות נוסע בפיצוי הכספי הקבוע בתוספת הראשונה לחוק.

למעבר למידע על ביטול טיסה זכויות הנוסע לפיצוי כספי

מתי הנוסע לא זכאי לפיצוי כספי בגין עיכוב בטיסה? ומה הכוונה "נסיבות מיוחדות"?

אין הגדרה ברורה לצמד המילים "נסיבות מיוחדות". אולם, הפסיקה האירופאית קבעה כי חוסר יציבות פוליטית, פגעי מזג אוויר, שביתות, פגם שנגרם במהלך ייצורו של המטוס אשר הביא להחלטה של יצרנית המטוס לקרקע את כל המטוסים עד לתיקון התקלה, או במקרה של פגם חיצוני שהוביל להשבתת המטוס (כגון: ציפור או ברק שפגע בכלי הטיס) יכול להיחשב ל"נסיבות מיוחדות" אשר יפטרו את חברת התעופה מלפצות נוסע.

מניסיוני, חברות התעופה מנסות לחמוק מאחריות ולפטור עצמן מלפצות נוסעים בפיצוי כספי בטענה כי ביטול הטיסה אירע כתוצאה מתקלה טכנית אשר עולה לכדי "נסיבות מיוחדות" (הסטטיסטיקה מדברת על קבלת פיצוי בשיעור של 2% בלבד מסך כל התלונות שחברות התעופה מקבלות). כמובן שיש לבחון כל תקלה טכנית לגופה כלומר, עד כמה התקלה נדירה אולם, ככלל הדבר לא יכול להוות פטור גורף לחברת התעופה (ר' תביעה שהגשתי נ' ישראייר בעניין).

לקריאה אודות ביטול טיסה עקב תקלה טכנית