ביטול טיסה על ידי חברת התעופה

פיצוי על איחור בטיסה

כדי להבין מהו גובה הפיצוי שנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה או מהמארגן עקב ביטול הטיסה והאם שווה להגיש תביעה בגין ביטול טיסה, יש להבין תחילה מהי ההגדרה המשפטית ל"טיסה שבוטלה".

סעיף 1 לחוק טיבי מגדיר זאת כ"טיסה שלא התקיימה" או "טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה".

במידה וחוויתם ביטול טיסה על ידי חברת התעופה, ניתן לבדוק זכאות לפיצוי באמצעות מילוי טופס בתחתית העמוד, או באמצעות שליחת וואטסאפ על ידי לחיצה על כפתור זה.

החוק למעשה מחלק את הודעת ביטול הטיסה ל- 3 קטגוריות:

העיקרון המנחה בחוק טיבי הוא, ככל שמועד מתן הודעת הביטול לנוסע על ידי חברות התעופה קרוב יותר למועד הטיסה המתוכננת, כך קיימות עליהן יותר מגבלות מבחינת החלופות שהן יכולות להציע לנוסע.

קטגוריה א': ביטול טיסה על ידי חברת התעופה מעל 14 ימים טרם הטיסה:

במידה והנוסע קיבל את הודעת הביטול מעל 14 יום ממועד הטיסה המתוכננת, הוא זכאי להשבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס בלא כל פיצוי נוסף.

קטגוריה ב': ביטול טיסה על ידי חברת התעופה  בין 7 ימים ל- 14 ימים טרם הטיסה:

במידה והנוסע קיבל הודעת ביטול בין 14 – 7 ימים קודם הטיסה אך באותו מעמד, הוצעה לו טיסה חלופית מוקדמת עד שעתיים לעומת שעת ההמראה המקורית, ומועד הנחיתה בנמל היעד הוא עד ארבע שעות לאחר מועד הנחיתה המקורית. במקרה כזה חברת התעופה או המארגן יהיו פטורים מלשפות את הנוסע בפיצוי כספי. אולם, במידה ולא הוצעה לנוסע טיסה חלופית, או שהוצעה טיסה המוקדמת בשעתיים משעת הטיסה המקורית, הוא זכאי להשבת התמורה ולפיצוי כספי.

דוגמא:

יניב רכש כרטיס ששעת ההמראה המקורית הייתה קבועה לשעה 08:00. אחד עשר ימים קודם הטיסה מקבל יניב הודעה מסוכנות הנסיעות על ביטול הטיסה אולם, באותו מעמד הוצעה לו טיסה חלופית לאותו היעד ולאותו המועד רק ששעת ההמראה שלה 06:00 (דהיינו, הקדמה של שעתיים מהמועד המקורי). במידה ויניב סירב לחלופה זו, הוא יהיה זכאי רק להחזר כספי עבור עלות הכרטיס, ללא כל פיצוי כספי נוסף.

אולם, אם לא הוצעה ליניב טיסה חלופית כלל, או שהוצעה לו טיסה חלופית שממריאה ב- 05:00 (דהיינו, הקדמה של למעלה משעתיים) הוא יהא רשאי לסרב לטיסה החלופית, ולדרוש מלבד החזר עלות הכרטיס, פיצוי כספי.

קטגוריה ג': ביטול טיסה על ידי חברת התעופה מתחת ל- 7 ימים טרם הטיסה:

אם הנוסע קיבל את הודעת הביטול פחות מ- 7 ימים קודם לטיסה, על חברת התעופה או המארגן להציע לו טיסה חלופית ששעת ההמראה שלה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת. בכל מקרה אחר יאלץ המארגן או חברת התעופה לשלם לנוסע פיצוי כספי.

מהו גובה הפיצוי הכספי במידה וחברת התעופה ביטלה לכם את הטיסה כמתואר בקטגוריה ב' ו- ג'?

כאמור, הנוסע יכול לבחור שישיבו לו את כספו ובמקרים מסוימים לקבל בנוסף פיצוי כספי בגין הביטול שנעשה באופן חד צדדי וללא התראה מספקת מראש. נוסחת הפיצוי (המפורטת בתוספת הראשונה לחוק) נגזרת מהמרחק אשר נמצא בין נקודת המוצא לנקודת היעד כפי שיפורט להלן:

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 2,000 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 1,290 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 2,050 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא מעל 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 3,050 ₪.

יודגש כי במידה והנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, חברת התעופה או המארגן יהיו רשאים להפחית את גובה הפיצוי הכספי שתואר לעיל ב- 50%, וזאת בתנאי שהטיסה החלופית עומדת בקריטריונים הבאים:

אם מרחק הטיסה החלופית אינו עולה על 2,000 ק"מ והנוסע הגיע ליעד באיחור של עד 4 שעות מהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה מ- 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 5 שעות מהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 6 שעות מהתכנון המקורי.

כל טיסה חלופית אחרת שהנוסע בחר בה בעקבות הביטול שאינה עומדת בקריטריונים אשר ציוונו לעיל, יהיה גובה הפיצוי בהתאם לתוספת הראשונה לחוק.