איחור במסירת דירה

רכשתם דירה חדשה מקבלן? שילמתם משכנתה ואף נאלצתם לשלם שכירות במקביל לכך? אך על אף הסכומים הגבוהים ששילמתם, הקבלן מסר לכם הדירה באיחור ניכר ובניגוד למועד המוסכם בחוזה המכר?

יכול להיות שאתם זכאים לפיצוי כספי וללא כל צורך בהוכחת נזק מצידכם. משרדנו מתמחה בתביעות קבוצתיות ובייצוג דיירים נגד קבלנים, במקרים של איחור במסירת דירה מקבלן. במידה ואתם מעוניינים לבדוק את זכאותם לפיצוי, נא העבירו את חוזה המכר ואת פרוטוקול המסירה ל- [email protected]  ואנו נבדוק זאת.

במאמר זה, נסקור בפניכם הטענות השונות שהעלו הקבלנים בבית המשפט בעקבות תביעות שהגשנו בשמם של דיירים שקיבלו את דירתם באיחור של מספר חודשים ופנייתם לקבלן נדחתה.

כבר בשלב זה, נציין כי תיקון מס' 5 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, מסדיר את מערכת היחסים שבין הקבלן לרוכש הדירה בכל הקשור לאיחור במסירת הידרה, כאשר ישנם שלושה מועדים אשר יכולים להשפיע על זכאותכם לפיצוי כספי:

איחור במסירת דירה עד 60 ימים מתום המועד הקבוע בחוזה המכר

במידה והרוכש קיבל את הדירה באיחור של עד 60 ימים מתום המועד הקבוע בחוזה המכר, לא קיימת זכאות לפיצוי על פי החוק. נהוג לכנות תקופה זו בשם "תקופת גרייס". כלומר, המחוקק בשלב זה מוכן לקבל את האיחור במסירת הדירה ולא לחייב את הקבלן בשלב זה לפצות את הרוכש. המחוקק, לקח בחשבון אפשרות שיתרחשו דברים בלתי צפויים במהלך הבנייה ולכן תחם את גבול האיחור ללא הענקת פיצוי ב- 60 ימים מיום המסירה הקבוע בחוזה המכר.

איחור במסירת דירה מעל 60 ימים מהמועד הקבוע בחוזה המכר ועד שמונה חודשים

אם הדירה נמסרה לכם באיחור של מעל 60 ימים מהמועד הקבוע בחוזה המכר ועד שמונה חודשים, הקבלן יהיה חייב לפצות את הרוכש החל מהיום הראשון לאיחור. כלומר, תקופת הגרייס בת 60 ימים שניתנה לקבלן מבוטלת.

גובה הפיצוי שהרוכש זכאי לו הוא סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד. נמחיש זאת באמצעות הדוגמה הבאה:

על פי חוזה המכר שנחתם ביום 1.1.18, הייתי אמור לקבל את הדירה (4 חדרים) ביום 1.1.19. בפועל, הדירה נמסרה לי רק ביום 1.4.19, כלומר עיכוב של ארבעה חודשים מהמועד הקבוע בחוזה המכר. נציג זאת בגרף הבא:

איחור במסירת דירה מקבלן

דירת 4 חדרים באותו אזור מושכרת בסך של 5,000 ש"ח. לכן על פי המנגנון הקבוע בחוק, הרוכש יהיה זכאי ל-7,500 ש"ח (1.5 * 5,000 ש"ח), כפול ארבעה חודשי איחור ובסך הכל 30,000 ש"ח. כמובן שזהו מקרה תיאורתי בלבד, מפני שתמיד לקבלן יהיו טענות הגנה לגבי האיחור במסירת הדירה עליהם נפרט בהמשך ובהרחבה.

איחור במסירת מעל 60 ימים מתום המועד הקבוע בחוזה המכר ומעל שמונה חודשים

אם הדירה נמסרה באיחור של 10 חודשים. הפיצוי לו יהיה זכאי הרוכש במהלך שמונת החודשים יהיה כפי שהראנו בדוגמה לעיל, דהיינו סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5, אך על החודש התשיעי והעשירי יוכפלו דמי השכירות ב-1.25.

עד כאן נשמע פשוט וקל, אך מניסיוננו הרב הקבלנים לא נעתרים למכתבי הדירה של הרוכשים תוך שהם מסתמכים על סעיפים שונים שנקבעו בחוזה המכר אשר מיטיבים עם הקבלן ופוגעים ברוכשי הדירה. במצב כזה, אין מנוס אלא לפנות לבית המשפט ולדרוש את הפיצוי המגיע לכם בגין איחור במסירת הדירה.

נציג להלן מקרים שונים בהם רוכשי הדירות נענו בשלילה לדרישתם לפיצוי.

איחור במסירה דירה – האם עיכוב במסירת הדירה שנבע בשל צו הפסקת עבודה פוטר את הקבלן מלפצות?

דוגמה: הדירה הייתה צריכה להימסר לרוכש ביום 1.1.19, אך בפועל הדירה ביום 1.4.19. להגנתו טוען הקבלן כי נגרם לו עיכוב של חודש אחד בשל צו הפסקת עבודה שניתן על ידי בית המשפט אשר לא הייתה בשליטתו. כמו כן, על פי החוק הוא זכאי לתקופת גרייס של 60 ימים כאמור, דבר שמאפשר לו למסור את הדירה באיחור של 90 ימים ללא הענקת פיצוי כלשהו לרוכש. לדעתנו, אם הצו ניתן כנגד הקבלן בשל פעולות שנעשו על ידו בניגוד לחוק או בניגוד, טענתו לפטור לא תתקבל גם גם הדבר נכתב במפורש בחוזה המכר.

איחור במסירת דירה – האם עיכוב במסירת הדירה שנבע בשל איחור בעבודות חברת חשמל פוטר את הקבלן מלפצות?

איחור במסירת דירה – האם עיכוב שנבע בשל ביצוע שינויים בדירה על ידי הרוכש פוטר את הקבלן מלפצות?

מסירת דירה ללא טופס 4, בהסכמת הקונה נחשבת למסירה במועד?

כידוע, טופס 4 הוא אישור הגורמים המוסמכים כי ניתן לספק לדירה החדשה חיבור לחשמל, חיבור למים וחיבור לטלפון. לכן, כי כל עוד לא הונפק טופס 4, לא ניתן אישור על ידי הגורמים המוסמכים כי הדירה בטוחה וראויה למגורים, שכן חיבור הדירה לחשמל ולמים, בשלב שטרם התקבל טופס 4, הוא חיבור זמני, פרוביזורי ובלתי מפוקח. לסיכום, מסירת חזקה בדירה בטרם התקבל לגביה טופס 4 אינה נחשבת למסירת חזקה בדין, ומועד המסירה ייחשב רק במועד בו התקבל טופס 4.


0/5


(0 Reviews)