חוק שירותי תעופה דברי הסבר

חוק שירותי תעופה

מאמר זה יעסוק בפרשנות המשפטית של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה"), לטיסות ביניים ("קונקשיין"). כידוע, במקרים רבים, הן בשל הרצון לחסוך בעלויות, והן בשל הנסיבות, רוכש הנוסע טיסה הכוללת מספר מקטעים ועצירות ביניים.

חוק טיבי – עיכוב בטיסה

בענייננו, באופן טבעי, נשאלת השאלה – כיצד יש לפרש הפרה, קרי: במקרה החמור – ביטולי טיסות, והחמור פחות – עיכוב בטיסה או איחור טיסה, באחד המקטעים בלבד? האם מדובר בהפרה נגזרת, המשפיעה על מקטע הטיסה כולו, מתחילתו ועד סופו? או שמא מדובר בהפרה נקודתית, הרלוונטית לטיסה הספציפית בלבד?

שאלה זו בדיוק עמדה להכרעה משפטית בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, במסגרת ת"ק 57249-02-14 עצמון ואח' נ' חברת US AIRWAYS GROUP. INC. במקרה זה, רכשו התובעים כרטיס בנתיב ת"א סן-פרנסיסקו, הכוללות עצירת ביניים בפילדלפיה. בעוד טיסת ההלוך עברה ללא אירועים מיוחדים, כאשר התייצבו התובעים בשדה התעופה בפילדלפיה לטיסת החזור, והמתינו להמשך טיסתם לת"א, מצאו עצמם התובעים מעוכבים בשער העליה למטוס. לאחר בירור קצר, נמסר לתובעים כי בשל תקלה טכנית, ישנו עיכוב בטיסה לת"א, והתובעים הועברו לאירוח בבית מלון מקומי שסופק על-ידי חברת התעופה. לבסוף, טיסתם של התובעים המריאה רק ביום שלמחרת, עיכוב בטיסה של מעל 24 שעות, אשר הלכה למעשה, בהתאם להגדרות חוק שירותי תעופה ל"טיסה שבוטלה", מדובר במקרה העולה לכדי ביטולי טיסות.

עיכוב בטיסה – פיצוי על עיכוב בטיסה

לטענת התובעים, השתלשלות אירועים זו מזכה אותם בפיצוי האמור בתוספת הראשונה בחוק, ובדגש לזכאות בדבר הפיצוי המקסימלי, שהרי עסקינן בטיסה שאורכה מעל 4,500 ק"מ.

הנתבעת, חברת התעופה US AIRWAYS, טענה שתי טענות חלופיות – ראשית, פשרנות השתלשלות האירועים המתוארת על-ידי התובעים מציגה את פני הדברים באופן החוטא למציאות. חוק שירותי תעופה מגדיר טיסה שבוטלה, כעיכוב טיסות של למעלה מ-8 שעות. בענייננו, אין מחלוקת כי טיסתם הראשונה של התובעים עוכבה בשעה וחצי בלבד, וטיסת ההמשך יצאה במועדה. שנית, סעיף 6(ה)(1) לחוק שירותי תעופה מקנה לחברת התעופה הגנה במקרה של נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה, ולדידה, במקרה דנן מדובר בתקלה בצמיגי המטוס, העולה לכדי הגדרה זו.

פיצוי על איחור בטיסה

בעוד בית המשפט דוחה בנקל את טענתה השניה של חברת התעופה, ואין זה מפתיע לאור דעת הפסיקה שהובאה בהרחבה במאמרים קודמים בנושא, אנו נתמקד בפרשנות המשפטית של כבוד הרשם הבכיר, ניר נחשון, לטענת ההגנה הראשונה.

פיצוי עיכוב טיסה

אם נפשט את הענין, טוענת למעשה חברת התעופה כי יש לבצע הפרה ברורה בין כלל הטיסות המרכיבות רעיונית את המקטע הכולל הנרכש. לדידה, אילו מדובר בשלוש טיסות, המרכיבות מקטע ארוך אחד, יש להתייחס לכל טיסה באופן עצמאי, ובהתאם לאופייה. משכך, טיסת ביניים שבין 2 מדינות בארה"ב, תחשב בכלל טיסת פנים בתוך ארה"ב, אשר חוק שירותי תעופה כלל אינו חל עליה. יתרה מכך, בהתאם לפרשנות זו, אף אילו יקבע כי על חברת תעופה לשלם פיצוי עבור מקטע מסוים, וזאת בהתאם לתוכן התוספת הראשונה ו\או השניה לחוק, חישוב מרחק הטיסה יעשה בגין המקטע הספציפי שבו בוצעה ההפרה, וודאי שלא לפי נקודת מוצא ראשון ויעד סופי. הראיה הטובה ביותר לכך, הנה העובדה כי מדובר במטוסים ומספרי טיסות שונים לחלוטין. לחילופין, וכיוון שידוע כי טיסת ההמשך של התובעים יצאה במועדה, אין התובעים זכאים לפיצוי כשלהו בגינה, ועצם העובדה שהסיבה להחמצת הטיסה הנה עיכוב בטיסה הראשונה, אינה גורעת מכך מאומה.

לדידנו, חרף היצירתיות העולה מפרשנותה של חברת התעופה לסעיפי החוק, נהיר כי מדובר בפרשנות מעוותת, אשר עומדת כנגד תכליות החוק וההיגיון, ובהתאם לכך, דוחה בית המשפט את טענות חברת התעופה, ומנמק כלהלן:

"אין חולק, כעולה מכרטיסי הטיסה, כי מוצא הטיסה הינו מישראל וכן יעד החזרה הינו ישראל. בהקשר זה יוער, כי אין נפקות באם הטיסה כוללת עצירת ביניים אם לאו, שכן בהסתמך על תכנית הטיסה אשר צורפה לכתב התביעה, עסקינן בטיסה מישראל אשר יעדה סן פרנסיסקו הכוללת עצירת ביניים בפילדלפיה. משכך, הריני דוחה את טענת  הנתבעת, לפיה, עסקינן בטיסת פנים בתוך ארה"ב ומשכך אין חוק שירותי תעופה חל בפלוגתא דנן, הגם שמדובר במספרי טיסה שונים ובמטוסים שונים. עסקינן בטיסה במקטע ניו-יורק –פילדלפיה שהינו חלק אינטגרלי  מטיסה שיעדה הסופי: תל אביב, והטיסה בכללותה נרכשה כעיסקה אחת. כן אין חולק, כי עיכוב בטיסה מניו-יורק לפילדלפיה הביא להחמצת הטיסה מפילדלפיה לתל אביב."

בד בבד, לטעמו של בית המשפט, כיוון שמדובר במחלוקת לגיטימית לפרשנות החוק, לא מוצא לנכון האחרון לפסוק לזכות התובעים פיצויים לדוגמא, כאמור בסעיף 11 לחוק שירותי תעופה, ומכריע כי חברת התעופה תשלם לתובעים סך של 6,240 ש"ח, בצירוף הוצאות משפט על-סך 650 ש"ח.


0/5


(0 Reviews)