חוק שירותי תעופה – "אובר בוקינג" – דיני תעופה

ביום 20.8.15 היו אמורים 14 בני משפחה לשוב ארצה מחופשתם בלובליאנה. לתדהמתם, שלושה ימים לפני מועד חזרתם ארצה, נודע להם מסוכנות הנסיעות כי בשל "רישום יתר" הם מועברים באופן חד צדדי לטיסה הממריאה 6.5 שעות קודם לכם מלובליאנה לווינה ומשם לתל אביב, דבר שמקצר להם את החופשה באופן משמעותי ומאריך להם את הטיסה שהייתה טיסה ישירה כאמור.

חוק ביטול טיסה

בני המשפחה פנו לחברת התעופה, בכדי לקבל את הפיצוי המגיע להם, בהתאם ל"חוק טיבי", אולם זו סירבה לפצותם ובשל כך הוגשה תביעה לבית המשפט.

בקצרה, יוסבר כי "חוק טיבי" אשר ידוע גם כ"חוק שירותי תעופה" נועד להסדיר את חובות חברת התעופה ואת זכויות הנוסעים, במקרה של ביטול או עיכוב בטיסה וכן במקרה בו נוסעים לא עלו על טיסתם בשל "רישום יתר".

פיצוי על עיכוב בטיסה

סעיף 5 לחוק שירותי תעופה, החל במקרה של "רישום יתר" קובע כדלהלן:
"(א) מפעיל טיסה או מארגן המסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנה תחילה אל הנוסעים הרשומים בטיסה ויבדוק אם יש ביניהם נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין אותו נוסע למפעיל הטיסה או למארגן; בסעיף קטן זה, "רישום יתר" – רישום מקומות מוזמנים בכלי טיס, שאישר מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם, במספר העולה על קיבולת כלי הטיס.
(ב) נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו ולא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור בסעיף קטן (א), זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע ופיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, וכן לפי בחירת הנוסע – השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ד), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן: …


"
עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק"מ ואינו עולה על 4,500 ק"מ;"
התובעים טוענו בכתב התביעה כי הם מעולם לא הסכימו לוותר על מקומם בטיסה, כך שהעברתם לטיסה חלופית לא נעשתה על דעתם. כמו כן, הם זכאים לפיצוי כספי מלא כפי שנקבע בסעיף 5(ב) לחוק. חברת התעופה טענה מנגד כי אמנם היא לא ביצעה את השינוי ישירות מול התובעים, אך הדבר נעשה בתיאום מול סוכנות הנסיעות ולכן לא ניתן לראות בכך שינוי חד צדדי. כן טענה חברת התעופה כי מאחר והנוסעים לא הגיעו באיחור, אלא טיסתם הוקדמה ב-6.5 שעות יש להפחית במחצית את סכום הפיצוי המגיע להם, כפי שנקבע בסעיף 5(ג) לחוק.

פיצוי על איחור בטיסה

לשמחת התובעים, בית המשפט לא קיבל את טענות חברת התעופה תוך שהוא מחייב אותה לשלם את הפיצוי המלא הקבוע בחוק שירותי תעופה. בפסק הדין פונה בית המשפט לדברי ההסבר לחוק על מנת להבין את רצון המחוקק כשהמסקנה שלו כי ניתן לשקול את הקדמת הטיסה ב-6.5 שעות לאיחור בטיסה של 6.5 שעות. כלומר, הקדמת טיסה שקולה לעיכוב בטיסה לעניין הפיצוי, כאשר שהרציונל הוא הנזק הנגרם לנוסע בדמות קיצור הטיול.

לאור זאת, פסק בית המשפט כי על חברת התעופה לשלם לכל נוסע סך של 2,070 ש"ח כפי שמורה החוק במקרה של עיכוב בטיסה או ביטול טיסה וכן תשלום פיצוים לדוגמה בסך של 750 ש"ח לכל נוסע הואיל והם לא שילמו את הפיצוי מיד עם פנייתם הראשונית של הנוסעים דבר אשר גרר אותם להליך משפטי מיותר.


0/5


(0 Reviews)