חוק שירותי תעופה – ביטול טיסות

חוק שירותי תעופה

מאמר זה עוסק בתובענה שהגיעה לבית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה בעניין ברזילי נ' קשרי תעופה בע"מ ת"ק 29299-09-14. מדובר בתובע שביקש לבטל או לשנות את יעד התיור שרכש (מדובר בנופש שנרכש לטורקיה, ובימים הסמוכים למבצע "צוק איתן"), כאשר הנתבעת, חברת קווי חופשה בע"מ, משיבה לו כי הדבר יגרור עמו דמי ביטול מלאים, ומסכימה להתפשר על החזר כספי של 20% בלבד משווי העסקה. התובע סרב לכלל הצעותיה של הנתבעת. נקודת המפנה בסיפורנו מגיעה מספר ימים לאחר מכן, כאשר לפתע דווקא הנתבעת מודיעה לתובע כי טיסתו הוקדמה משעה 09:00 לשעה 07:30, וכי מספר הטיסה שונה אף הוא.

פיצוי על איחור בטיסה

השאלה המשפטית שעמדה על הפרק: האם, בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012, לפנינו 'טיסה שבוטלה' או שמא מדובר באותה הטיסה, אשר הוקדמה בשעה וחצי.

כידוע, חוק שירותי תעופה מגדיר "טיסה שבוטלה", כלהלן:

      "טיסה שבוטלה" – כל אחת מאלה:

  • טיסה שלא התקיימה;
  • טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח);"

בעניינו, ובשונה ממאמרים קודמים בהם דנו בפרשנות סעיף 1(2) לחוק, התובע, הלכה למעשה, טוען כי טיסתו עולה ישירות לכדי הגדרתו של סעיף 1(1), וכי עצם שינוי המועד ומספר הטיסה, מעידים על כך מפורשות. הנתבעת מנגד, ביקשה לשים יהבה על "הכאוס" ששרר בימים אלו של מבצע 'צוק איתן', וטוענת כי בפועל, מדובר באותה הטיסה, אשר פרטיה שונו עקב נסיבות פרוצדורליות גרידא.

פיצוי על עיכוב בטיסה

כבוד השופט אילן סלע, קבע שדין התביעה להתקבל. הנתבעת לא הוכיחה כי מדובר באותה הטיסה, והרי ידוע, ואין על כך מחלוקת, כי בנוסף למספרה, שונה גם מועד המראתה. משכך, קבע בית המשפט כי אין זה מקרה של עיכוב טיסה \ טיסה שהוקדמה \ איחור טיסה – אלא נהיר וברור שלפנינו מקרה מפורש של 'ביטול טיסה'. לכל היותר, מוכן בית המשפט להתייחס לטיסה שנקבעה לשעה 07:30 כ"טיסה חלופית" לטיסתו המקורית של התובע, ומשכך ענייננו בסעיף 6 לחוק שירותי תעופה, הגורס כלהלן:

"על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הנוסע קיבל ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות הנסיעות הודעה על כך –

(1)  14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה;

(2)  בין שבעה ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;

(3) פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד."

(ההדגשה אינה במקור)

במקרה דנן, הודעת הנתבעת נמסרה לתובע פחות מ-7 ימים טרם מועד ההמראה המתוכנן, ולכן הסעיף הרלוונטי הינו סעיף 6(ג)(3). הקדמת הטיסה הנה לפרק זמן הגבוה משעה בודדת, ומשכך, אין לנתבעת פטור מהשבת תמורה.

עיכוב בטיסה פיצוי

עוד מציין בית המשפט, כי יש לראות בחומרה את התנהלותה של הנתבעת בהסתרת מידע מן התובע, אשר ללא ספק מודעת הייתה לתוכנו של חוק שירותי תעופה והוראותיו. הנתבעת נמנעה למסור לתובע את כלל המידע שהיה לפניה בענין השינויים המתרחשים סביב טיסתו, אשר בדיעבד הובילו לביטול טיסה, וזאת באופן ששלל ממנו את האפשרות לבחור לבטל את ההזמנה ולקבל את התמורה ששולמה במלואה. משכך, חייב בית המשפט את הנתבעת בהשבה מלאה של הסכומים ששולמו עבור חבילת הנופש כולה, 16,066 ש"ח.

בנוגע לפיצויים לפי סעיף 6(א)(3) – פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה לחוק שירותי תעופה, סבור בית המשפט כי אין זה המקום לפוסקם, כיוון שהתביעה אינה הכילה רכיב זה, ובנוסף, כיוון שהתובע יזם בעצמו מספר פעמים את ביטול הטיסה.

פיצוי על ביטול טיסה

לדידנו, גם אם נקבל את גישתו של בית המשפט הנכבד לענין היעדר פסיקת פיצויים לפי סעיף 6(א)(3), כן היה מקום לדון בפסיקת פיצוי לדוגמה לפי סעיף 11 לחוק שירותי תעופה, וזאת בשל התנהלותה הבלתי תקינה של הנתבעת. לטעמנו, קשה לקבל מציאות בה בית המשפט מכנה את התנהלותה של הנתבעת כ"חמורה", ומציין מפורשות כי מדובר במקרה של הסתרת מידע במכוון, אשר מטרתו היה למנוע מהתובע את השבת התמורה והותרת אלפי שקלים בכיסה של הנתבעת, ובד בבד, לא לכמתה לכדי פיצוי כספי מרתיע למען יראו ויראו. כידוע, פסיקת פיצויים לדוגמה הנו ענין הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט, אך בשונה ממקרים רבים בהם איננו תמיד "חשופים" לתחושותיו של בית המשפט, במקרה דנן מאפשר לנו בית המשפט צוהר למחשבותיו ואינו חוסך מן הנתבעת מילים קשות, כלהלן:

"הנתבעת כמי שעיסוקה בשירותי תיירות ותעופה מודעת בוודאי להוראות חוק זה ויש לראות בחומרה את התנהלותה בהסתרת המידע מהתובע. אילולא טרח התובע להסתכל בלוח הטיסות היוצאות ביום בו תוכננה טיסתו, הוא לא היה יודע לעולם כי למעשה טיסתו בוטלה והטיסה החילופית שנקבעה אינה עומדת בתנאים הקבועים בחוק למתן פטור להשבת התמורה. כפועל יוצא מכך, הנתבעת הייתה נותרת בכיסה עם אלפי שקלים שלא כדין. למעשה, גם לאחר שהתובע גילה שהטיסה בוטלה, רק פנייתו לרשות שדות התעופה והתעקשותו של התובע לקבל את המועד המדויק בו בוטלה הטיסה, חשפה בפניו את המידע האמור כי במועד בו ביקש לבטל את הטיסה, הנתבעת כבר ידעה על ביטולה של הטיסה."

(ההדגשות אינן במקור)

טרם סיום, יש לציין, כי מסיבה זו בדיוק פסק בית המשפט לזכותו של התובע 2,000 ש"ח הוצאות משפט, שהינם גבוהים יחסית למקובל. לטעמנו, אף אם נקבל את גובה הסכום כראוי ומתאים, בנסיבות הענין, היה מקום לעשות זאת דרך חוק שירותי תעופה, בסעיף הייעודי לכך.


0/5


(0 Reviews)