חישוב מס שבח

כידוע, בתאריך 1.1.14 אמורים להיכנס לתוקפם חלק נכבד מהתיקונים לחוק שנקבעו בתיקון 76 לחוק מס שבח מקרקעין, ובניהם מספר תיקונים מהותיים בנושא הפטורים הקיימים במכירת דירה.אחד מהתיקונים העיקריים לחוק הינו ביטולו של סעיף 49ב(1) לחוק, אשר העניק למוכר דירה פטור ממס שבח במכירת דירה אחת ל-4 שנים (בהתאם לתנאי הסעיף הנ"ל), שהיווה את הפטור העיקרי בו עשה הציבור שימוש, ואשר היווה כר נרחב לתכנוני מס (כגון: רישום דירות על שם ילדים, העברת זכויות בדירה ללא תמורה וכו').

כאמור, סעיף זה הינו בתוקף עד לסוף שנת 2013.יחד עם ביטול סעיף 49ב(1), ובכדי להקל על ציבור הנישומים, נקבעה בתיקון 76 תקופת מעבר, שתחילתה ביום 1.1.14 וסופה ביום 31.12.17, אשר המוכר דירה במהלכה יהיה זכאי להטבת מס משמעותית.כך, כל המוכר דירה בתקופת המעבר, יהיה זכאי לפטור ממס על מרכיב השבח שנצבר (באופן יחסי) בגין השנים שקדמו לתקופת המעבר, ועבור המס שנצבר (באופן יחסי) החל מתקופת המעבר ישלם המוכר סך של 25%.

נסביר זאת באמצעות דוגמא: אדם אשר רכש את דירתו ביום 1.1.85 ומוכר אותה ביום 31.12.14 (החזיק בדירה בסה"כ 30 שנים) ואשר במסגרת המכירה נוצר לו שבח של 30,000 ₪, יהיה פטור ממס ביחס לשבח שנצבר ב- 29 "שנות שבח" בסך של 29,000 ₪ ויהיה חייב ב- 25% בגין השבח שנצבר בשנת המס האחרונה בסך של 1,000 ₪. בסה"כ ישלם המוכר 250 ₪ מס שבח.חשוב להדגיש, כי הזכאות לשימוש במס הנמוך מוגבלת ומותנה בתנאים נוספים הקבועים בחוק ואשר נוספו במסגרת תיקון 76, ובהתאם לכך לפני כל מכירה של דירה או העברתה ללא תמורה, מומלץ לבחון את כל נסיבות המכירה/העברת הזכויות, בהתאם להוראות החוק החדשות.

מן הראוי לציין, כי במסגרת תיקון 76 שונו אף הוראות סעיף 49ב(2), מכוחו זכאי אדם אשר לו דירה יחידה לפטור ממס בעת מכירת הדירה (בתנאים שנקבעו בחוק), ואנו נשתדל להרחיב בעניין זה במאמר נפרד.


0/5


(0 Reviews)