פיצוי על איחור בטיסה

פיצוי על איחור בטיסה – חוק שירותי תעופה

כדי להבין מהו גובה הפיצוי שנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה או מהמארגן עקב ביטול הטיסה,

יש להבין תחילה מהי ההגדרה המשפטית ל"טיסה שבוטלה".

סעיף 1 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 מגדיר זאת כ"טיסה שלא התקיימה" או "טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה".

החוק למעשה מחלק את הודעת ביטול הטיסה ל- 3 קטגוריות:

העיקרון המנחה בחוק הוא, שככל שמועד מתן הודעת הביטול לנוסע על ידי חברת התעופה או המארגן קרוב יותר למועד הטיסה המתוכננת, כך קיימות עליהם יותר מגבלות מבחינת החלופות שהם יכולים להציע לנוסע.

קטגוריה א' ביטול מעל 14 ימים:

במידה והנוסע קיבל את הודעת הביטול מעל 14 יום ממועד הטיסה המתוכננת, הוא זכאי להשבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס בלא כל פיצוי נוסף.

קטגוריה ב' הודעה על ביטול הטיסה בין 7 ימים ל 14 ימים:

במידה והנוסע קיבל הודעת ביטול בין 14 – 7 ימים קודם הטיסה אך באותו מעמד, הוצעה לו טיסה חלופית מוקדמת עד שעתיים לעומת שעת ההמראה המקורית, ומועד הנחיתה בנמל היעד הוא עד ארבע שעות לאחר מועד הנחיתה המקורית. במקרה כזה חברת התעופה או המארגן יהיו פטורים מלשפות את הנוסע בפיצוי כספי. אולם, במידה ולא הוצעה לנוסע טיסה חלופית, או שהוצעה טיסה המוקדמת בשעתיים משעת הטיסה המקורית, הוא זכאי להשבת התמורה ולפיצוי כספי.

דוגמא:

ראובן רכש כרטיס ששעת ההמראה המקורית הייתה קבועה לשעה 08:00. אחד עשר ימים קודם הטיסה מקבל ראובן הודעה מסוכנות הנסיעות על ביטול הטיסה אולם, באותו מעמד הוצעה לו טיסה חלופית לאותו היעד ולאותו המועד רק ששעת ההמראה שלה 06:00 (דהיינו, הקדמה של שעתיים מהמועד המקורי). במידה וראובן סירב לחלופה זו, הוא יהיה זכאי רק להחזר כספי עבור עלות הכרטיס, ללא כל פיצוי כספי נוסף.

אולם, אם לא הוצעה לראובן טיסה חלופית כלל, או שהוצעה לו טיסה חלופית שממריאה ב- 05:00 (דהיינו, הקדמה של למעלה משעתיים) הוא יהא רשאי לסרב לטיסה החלופית, ולדרוש מלבד החזר עלות הכרטיס, פיצוי כספי.

קטגוריה ג' נמסרה הודעת ביטול טיסה בטווח נמוך משבוע ימים:

אם הנוסע קיבל את הודעת הביטול פחות מ- 7 ימים קודם לטיסה, על חברת התעופה או המארגן להציע לו טיסה חלופית ששעת ההמראה שלה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת. בכל מקרה אחר יאלץ המארגן או חברת התעופה לשלם לנוסע פיצוי כספי.

ביטול טיסה – פיצוי

כאמור, הנוסע יכול לבחור שישיבו לו את כספו ובמקרים מסוימים לקבל בנוסף פיצוי כספי בגין הביטול שנעשה באופן חד צדדי וללא התראה מספקת מראש. נוסחת הפיצוי (המפורטת בתוספת הראשונה לחוק) נגזרת מהמרחק אשר נמצא בין נקודת המוצא לנקודת היעד כפי שיפורט להלן:

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 2,000 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 1,250 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 2,000 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא מעל 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 3,000 ₪.

יודגש כי במידה והנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, חברת התעופה או המארגן יהיו רשאים להפחית את גובה הפיצוי הכספי שתואר לעיל ב- 50%, וזאת בתנאי שהטיסה החלופית עומדת בקריטריונים הבאים:

אם מרחק הטיסה החלופית אינו עולה על 2,000 ק"מ והנוסע הגיע ליעד באיחור של עד 4 שעות מהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה מ- 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 5 שעות מהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 6 שעות מהתכנון המקורי.

כל טיסה חלופית אחרת שהנוסע בחר בה בעקבות הביטול שאינה עומדת בקריטריונים אשר צוינו לעיל, יהיה גובה הפיצוי בהתאם לתוספת הראשונה לחוק. בה הפיצוי הכספי כמתואר בקטגוריה ב' ו- ג'.

בדוק זכאותך לפיצוי כספי בגין ביטול טיסה! חייגו עכשיו לייעוץ עם עו"ד אשר רוטבאום במספר: 03-5757675


0/5


(0 Reviews)