Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

חוק טיבי – פיצוי בגין עיכוב בטיסה

"חוק טיבי" (חוק שירותי תעופה) – זכויות הנוסע לפיצוי בגין עיכוב בטיסה

חוק טיבי אשר העלה את המודעות ההולכת וגוברת לזכויות הנוסעים נכנס לתוקף בישראל ביום 16.8.12.

זה המקום להסביר, כי חוק טיבי הוא אינה המצאה ישראלית, אלא העתק כמעט זהה לתקנה האירופאית (EC 261/04), אשר קובעת בתמצית שכל חברת תעופה שהמריאה מאחת ממדינות האיחוד האירופי ו/או חברת תעופה אירופאית שטסה מכל מדינה בעולם, לכל אחת ממדינות אירופה, כפופה להוראות התקנה ומחייבת לפצות נוסעים שחוו עיכוב בטיסה או ביטול טיסה.

במידה והנך מעוניין לבדוק את זכאותך לפיצוי כספי בגין מקרה של עיכוב בטיסה, ניתן למלא טופס המצוי בתחתית העמוד, או להתחיל צ'אט באמצעות לחיצה על כפתור זה

להלן נפרט את המקרים המזכים את הנוסע בפיצוי כספי על פי חוק טיבי. יצוין, כי ניתן לדרוש פיצוי רטרואקטיבי על מקרים שהתרחשו במהלך הארבע שנים האחרונות

עיכוב בטיסה על פי חוק טיבי

במידה ונגרם עיכוב בטיסה של מעל 8 שעות הנוסע זכאי לפיצוי כספי. בנוסף לכך, במידה וכתוצאה מעיכוב, הטיסה תמריא ביום שלמחרת, על חברת התעופה לשכן את הנוסע בבית מלון (כשהיא זו שאמורה לשאת גם בעלויות התחבורה לבית המלון). יצוין, כי אם חוויתם עיכוב בטיסה מעל חמש שעות והנוסע החליט כי הוא אינו מעוניין לטוס (מסיבותיו שלו), הוא רשאי לבקש החזר מלא על כרטיס הטיסה.

ביטול טיסה – לא סוף הסיפור!

במידה וחברת התעופה ביטלה טיסה היא חייבת למצוא דרך חלופית להטיס את הנוסע ליעדו, או להשיב לו את כספו. יודגש, כי על חברת התעופה להשיב את כספו של הנוסע ככל שכל שבחר זאת, ללא כל קשר לסיבת הביטול (שביתה, פגעי מזג אוויר וכו'). כמו כן, חברת התעופה תהיה מחויבת לפצות את הנוסע בפיצוי כספי ללא כל צורך בהוכחת נזק אלא אם כן, נתקיימו אחת מהסיבות הבאות:

  • חברת התעופה הודיעה לנוסע על ביטול הטיסה 14 ימים לפני המועד המתוכנן.
  • חברת התעופה הודיעה לנוסע על ביטול הטיסה בין 14 – 7 ימים לפני המועד המתוכנן כשהיא מציעה לנוסע טיסה חלופית שמועד ההמראה לא יותר משעתיים (מהמועד המקורי) ומגיעה ליעד הסופי לא יותר מארבע שעות (מהמועד המקורי).
  • חברת התעופה הודיעה לנוסע על ביטול הטיסה 7 ימים לפני המועד המתוכנן כשהיא מציעה לנוסע טיסה חלופית שמועד ההמראה לא יותר משעה (מהמועד המקורי) ומגיעה ליעד הסופי לא יותר משעתיים (מהמועד המקורי).
  • הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטה של חברת התעופה (לדוגמה: פגם במטוס שהתגלה על ידי היצרן, אירוע טרור שבעקבותיו נסגר המרחב האווירי וכד').

פיצוי בגין עיכוב בטיסה שנבעה בשל רישום יתר

במקרה וחברת התעופה הזמינה יותר נוסעים מאשר מספר המושבים הקיימים במטוס, על נציגי החברה לפנות אל הנוסעים ולחפש מתנדבים אשר יסכימו לוותר על מקומם. במידה וחברת התעופה הגיעה להסכם כלשהו ולפיו הנוסע יוותר על מקומו בטיסה בתמורה לפיצוי מוסכם, חובה עליה להטיס את הנוסע (המתנדב) בטיסה אחרת, או להשיב לו את כספו. במידה ולא נמצאו מתנדבים ונוצר מצב ולפיו נוסע לא יוכל לעלות לטיסה בעל כורחו, במקרה כזה הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי על פי הוראות חוק טיבי.

שינוי בתנאי כרטיס הטיסה 

אם חברת התעופה שדרגה נוסע (לדוגמא: הנוסע הועבר ממחלקת תיירים למחלקת עסקים), הוא לא צריך לשלם על כך. לעומת זאת, אם חברת התעופה העבירה נוסע ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים, או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, עליה להשיב לנוסע X% מעלות הכרטיס – תלוי בסוג השינוי.

מהו גובה הפיצוי בגין עיכוב בטיסה?

כאמור, הפיצוי בארבעת המקרים אשר פרטתי לעיל נגזר מהמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד ובהתאם לכללים הבאים:

  • אם המרחק הוא עד 2,000 ק"מ גובה הפיצוי הוא 1,290 ₪ (לדוגמה: טיסה ליוון, טורקיה).
  • אם המרחק הוא מעל 2,000 ק"מ ומתחת ל- 4,500 ק"מ גובה הפיצוי הוא 2,040 ₪ (לדוגמה: ברלין, אמסטרדם).
  • אם המרחק הוא מעל 4,500 ק"מ גובה הפיצוי הוא 3,060 ₪ (לדוגמה: תאילנד, ניו יורק)

לסיכום, במידה ואירע לכם אחד מהמקרים שתוארו לעיל, אתם רשאים לדרוש פיצוי כספי בגין עיכוב בטיסה גם על מקרים שהתרחשו במהלך הארבע שנים האחרונות.

לכן, אם גם אתם רוצים לנצל את חוק טיבי לטובתכם, מלאו את הטופס בתחתית את העמוד ונבדוק זאת זכאותכם לפיצוי כספי בגין עיכוב בטיסה ללא כל תמורה.